XI. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi
6 Haziran Diyetisyenler Günü Etkinliği
Akreditasyon
Bölümümüz
Toplum Beslenmesi

Genel Bilgi

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu

Toplumsal kalkınma hızını artırmak ve üst düzeyde tutabilmek için temel unsur insan gücüdür. Yaşam boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması ve sağlıklı yaşam (sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığı, biçimlerinin benimsenmesi büyük önem taşır. Bilindiği gibi sağlık; bireyin bedenen, ruhen, aklen ve sosyal yönden tam iyilik hali olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde gelişmekte olan ülkelerin yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı halk sağlığı sorunları ile gelişmiş ülkelerde görülen aşırı ve dengesiz beslenme sonucu gözlenen kronik hastalıklar birlikte görülmektedir. Bu nedenle günümüzde koruyucu sağlık hizmetlerinde toplum beslenmesi; toplumda beslenme sorunları oluşmadan önce önlem alınması, toplumda beslenme durumunun düzeltilmesi ve geliştirilmesi ve sağlığın korunması çabalarında büyük önem taşımaktadır. Değişik kültür ve sosyal yapıda yaşayan özel grupların (bebek ve çocuklar, gebe ve emzikliler, yaşlılar, işçiler, sporcular) beslenme durumlarını geliştirmek üzere stratejiler geliştirmek ve besin tüketimini etkileyen etmenlerin tanımlanması ve beslenme eğitiminin bilimsel yollarla planlanması gerekmektedir. Bu amaca ulaşabilmek için toplumun beslenme durumunun saptanması ve sorunların belirlenerek değerlendirilmesi, önceliklerin saptanması, ülkenin genel beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yolları aranması, önerilmesi, uygulanması ve toplumun bilinçlendirilmesi ulusal besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanması, büyük önem taşır. İnsanlar güvenilir, uygun fiyatta, kaliteli sağlıklı beslenme alışkanlığını geliştirecek besinleri satın alma ve tüketme hakkına sahiptir. Gıda güvencesi ve güvenliğinin sağlanması, hastalıkların önlenmesi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, çevrenin korunması ve sosyo-ekonomik gelişmenin sağlanması amacıyla politika ve stratejiler oluşturulurken besin - beslenme ve sağlık kavramları birlikte ele alınmalı, bilim ve teknoloji stratejileri oluşturulmalıdır. Tüm bu nedenlerle, araştırıcılık, danışmanlık ve yöneticilik özelliklerini taşıyan, toplumun beslenme sorunlarının çözülmesinde görev alabilecek, beslenme eğitimi planlayıp yönlendirebilecek, ülkenin besin ve beslenme plan ve politikalarının saptanmasında ve yönlendirilmesinde, sürdürülebilir besin güvencesinin sağlanmasında görev alabilecek toplum beslenmecisinin yetiştirilmesi, bu konuda yetenek ve beceri kazandırılabilmesi amacıyla verilecek eğitim büyük önem taşımaktadır.

Misyon

Toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini arttırmak ve geliştirmek üzere; Toplum Sağlığı Diyetisyenleri yetiştirmek için uluslararası standartlarda eğitim ve öğretim yapmak, araştırma olanakları yaratmak ve bu olanakları ulusal beslenme plan ve politikalarının oluşturulmasına, uygulanmasına ve güncellenmesine sunmak ve sürekli gelişmek

Vizyon

Türk toplumunun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlığının benimsetilmesinde lider bir birim olmak, sürekli gelişmek.

Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Neslişah Rakıcıoğlu

(09.04.2017-09.04.2020)

neslisah@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Zeynep Göktaş

zeynep.goktas@hacettepe.edu.tr

Doç. Dr. Pelin Bilgiç

pbilgic@hacettepe.edu.tr

Öğretim Yardımcıları

Araş. Gör. Damla Dedebayraktar

damla.yilmaz@hacettepe.edu.tr

Araş. Gör. Hande Gül Ulusoy Gezer

handegululusoy@hacettepe.edu.tr

Araş.Gör. Azad İlhan (ÖYP)

azadilhan@hacettepe.edu.tr

Araş.Gör. Dilem Tuğal (ÖYP)

dilemtugal@hacettepr.edu.tr

Araş.Gör.Gülbin Özüağ (ÖYP)

gulbin.özüag@hacettepe.edu.tr

Araş,Gör. Aslıhan Alpaslan (ÖYP)

aslihan.alpaslan11@hacettepe.edu.tr

Araş.Gör. Kübra Uçar Baş (ÖYP)

kubraucar@hacettepe.edu.tr